โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การเปิดเผยข้อมูล (ITA)

วันที่ 28 ม.ค. 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเปิดเผยข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

   ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างสถานศึกษา    ดาวน์โหลดข้อมูล
O2 ข้อมูลผู้บริหาร   ดาวน์โหลดข้อมูล
O3 อำนาจหน้าที่   ดาวน์โหลดข้อมูล
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา   ดาวน์โหลดข้อมูล
O5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน   ดาวน์โหลดข้อมูล
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง      ดาวน์โหลดข้อมูล  
ประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลดข้อมูล 
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)       ดาวน์โหลดข้อมูล
O9 : Social Network        ดาวน์โหลดข้อมูล  

              การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 : แผนปฏิบัติการประจำปี    ดาวน์โหลดข้อมูล 
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน     ดาวน์โหลดข้อมูล  
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     ดาวน์โหลดข้อมูล
การปฏิบัติงาน
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน      ดาวน์โหลดข้อมูล
การให้บริการ
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ       ดาวน์โหลดข้อมูล  
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ        ดาวน์โหลดข้อมูล 
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ     ดาวน์โหลดข้อมูล  
O17 : E-Service   ดาวน์โหลดข้อมูล  

                      การบริหารงานงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                           ดาวน์โหลดข้อมูล
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน      ดาวน์โหลดข้อมูล
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี                                 ดาวน์โหลดข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                          ดาวน์โหลดข้อมูล  
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     ดาวน์โหลดข้อมูล 
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน              ดาวน์โหลดข้อมูล  
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี          ดาวน์โหลดข้อมูล  

                  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                     ดาวน์โหลดข้อมูล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล         ดาวน์โหลดข้อมูล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                 ดาวน์โหลดข้อมูล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     ดาวน์โหลดข้อมูล  
         
             การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ        ดาวน์โหลดข้อมูล
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                       ดาวน์โหลดข้อมูล
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี        ดาวน์โหลดข้อมูล
       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น           ดาวน์โหลดข้อมูล
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    ดาวน์โหลดข้อมูล

              การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร       ดาวน์โหลดข้อมูล
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร        ดาวน์โหลดข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                   ดาวน์โหลดข้อมูล
O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต           ดาวน์โหลดข้อมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                ดาวน์โหลดข้อมูล
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี                  ดาวน์โหลดข้อมูล
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน         ดาวน์โหลดข้อมูล
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      ดาวน์โหลดข้อมูล
     
          มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th