โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโรงเรียน

วันที่ 28 ม.ค. 2564
        โรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งอยู่ที่ 13 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างกรมประชาสงเคราะห์เจ้าของที่ดินกับกรมสามัญศึกษาในเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา โดยกำหนดให้มีระดับอนุบาลรวมกับประถมศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าซื้ออาคารสงเคราะห์ที่กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดสร้างขึ้นและได้เปิดสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2507 เป็นวันแรกมีนายสูริน สุพรรรณรัตน์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสายน้ำทิพย์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2507 
       ในระยะแรกๆ โรงเรียนได้พบอุปสรรคนานัปการ ตั้งแต่งบประมาณในการก่อสร้างพัสดุครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะเรียน ม้านั่ง ได้ยืมมาจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมมาใช้เป็นการชั่วคราว แม้แต่จำนวนนักเรียนที่ทางโรงเรียนเปิดห้องเรียนไว้รอรับระดับอนุบาลเปิดรับ 2 ห้องเรียน 60 คน มาสมัคร 40 คน หรือ ป.5 เปิดรับ 4 ห้องเรียน ก็มีมาสมัครเพียง 140 คน และส่วนมากเป็นนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนอื่นไม่ได้กรมสามัญก็จะแนะนำมา เพราะจริงๆ แล้วมีมาสมัครเรียนโดยตรง 7 คนเท่านั้นน้ำประปาก็ต้องอาศัยน้ำประปาจากบ้านข้างเคียง
         แต่ด้วยความมุ่งมั่นของครูใหญ่ที่จะพัฒนาโรงเรียนนี้ให้เข้าสู่เป้าหมายทำให้ในปลายปี 2509 กรมสามัญศึกษา(ต้นสังกัดเดิม) ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โรงเรียนจึงมีอาคารเต็มรูปแบบประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง ห้องประชุม ห้องส้วม 2 หลัง บ้านพักครูใหญ่ 1 หลัง ส่วนในด้านการเรียนการสอนได้พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตรวางรากฐานการคัดลายมือของนักเรียนให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน งานวิชาการได้รับการพัฒนามาตลอด ผู้ปกครองมีความศรัทธานำบุตรหลานมาเรียนมากขึ้นจนโรงเรียนไม่สามารถรับไว้ได้ อาคารเรียนมีไม่เพียงพอ
          ในปี พ.ศ. 2527 ได้รื้ออาคารไม้ 2 ชั้น หลังแรกของโรงเรียนออกและสร้างอาคารแบบรัตนโกสินทร์ 4 ชั้น จำนวน 20 ห้องเรียนขึ้นแทน(อาคาร 1)
          พ.ศ.2531 – 2532 ได้รื้ออาคารอนุบาลและโรงฝึกงาน 1 หลังแล้วสร้างอาคารแบบ สปช. 2/28 เป็นตึก 3 ชั้นจำนวน  18  ห้องเรียน(อาคาร 2)
           พ.ศ.2535  ได้รื้อห้องประชุมและโรงฝึกงานอีก 1 หลัง เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษวัดปากน้ำเป็นตึก 4 ชั้นจำนวน  15  ห้องเรียน(อาคาร 3)
           พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษเป็นสถานประกอบอาหาร และสำหรับเรียนวิชางานบ้าน ขนาด  2 ชั้นจำนวน  1  หลัง
           พ.ศ. 2541 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆจัดสร้างอาคารโดมเป็นอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
           พ.ศ.2544 ได้รับอนุมัติใช้เงินบำรุงการศึกษาจากสำนักงานประมาณจัดสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหารกลางวัน
           พ.ศ.2545 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆและเงินบำรุงการศึกษาจากสำนักงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th