โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

หยุดการเรียนการสอนในวันที่ ๔ และ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 27 ต.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 414ประกาศโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
เรื่อง  วันเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  และการหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ 

---------------------------------------------
 
                   ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๔และวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้าน
การจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอารักขาและรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจหรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุด
ดังกล่าวโดยได้ทำการนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อ
การบริการประชาชน ให้หัวหน้างานนั้นพิจารณาดำเนินการตามสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และการให้บริการประชาชน นั้น และตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับ
แจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้วันที่ ๔ และ ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดนนทบุรี โดยให้สถานศึกษาเลื่อนเปิดภาคเรียนที่

๒/๒๕๖๒  จากวันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
                โรงเรียนทุ่งมหาเมฆพิจารณาแล้วเห็นว่า ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ มีแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่เข้มข้น และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจำนวนมาก เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา เป็นต้น
 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

  1. เปิดภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
  2. หยุดการเรียนการสอนในวันที่ ๔ และ ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒
               
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ หรือโทร 02-2861748 โดยจะเริ่มการเรียนภาคฤดูร้อนในวันที่ 3 - 28 เมษายน 2560
วันที่ 27 มีนาคม 2560 รับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน(สมุดพก) อนุบาล - ป.5

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th