โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ครูพิเศษ

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

ครูพิเศษสายชั้น ป.1

นางสาวสุพัตรา    แสนสงค์

นายสุระชัย   เจริญพันธ์

ครูพิเศษสายชั้น ป.2

นายอำนาจ  แสงกระจ่าง

นายพงศกร   ศัพทเสน 

ครูพิเศษสายชั้น ป.3

นายวิริทธิ์พล   ศรีสวัสดิ์


นายกันยา  อติถะ

ครูพิเศษสายชั้น ป.4

นางวาลี  จารุพงศ์

นางวรรณา   อาเมน

นางสาวพัฐภา   พิมชัย

ครูพิเศษสายชั้น ป.5

นางสาวนิศากร   จันทร์เพ็ง

นางสาวปภัสสร   ตันโห

ครูพิเศษสายชั้น ป.6

นางสาวศิริกัญญา   สุทธาวาสราภรณ์

นางสาวกาญจนา   ชุมมา 

นายสมชาย   เอกจันทร์ครูพิเศษบรรจุใหม่


นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ประเดิมชัย
สอนวิชาภาษาไทย


นางสาวรำไพพรรณ เพิ่มประเสริฐ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : tungmahamek11@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th