โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ผู้บริหารและหัวหน้างาน

วันที่ 18 พ.ย. 2561


นางสุดารัตน์ พลแพงพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

    
        นางชนกพร  แพชนะ          
    หัวหน้าวิชาการ      
     
นางสาวรัชนี    ศรีสุวัจรีย์
หัวหน้างบประมาณและการเงิน  

    
 นางวาลี  จารุพงศ์
    หัวหน้างานบุคคล  
  
นายชาญศิลป์    รัตนเทพี
หัวหน้างานทั่วไป